HER SAYFA YENİLENMESİNDE BAŞLIK LOGOSU DEĞİŞMEKTEDİR.
Yazlık Köyü (Livera) >>>
MURTEZA BAŞLAR
 

 

GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA SOSYALDEMOKRAT     
POLİTİKALARIN YERİ VE ZEMİNİ

Murteza BAŞLAR
                                       
Günmüz Dünyasını Tanıyalım

Üretim aşamalarını incelediğimizde,her hangi bir ham maddenin kullanılabilir madde, mamül madde {meta} haline getirilebilmesi {üretilebilmesi} için;
                     1-İş yerleri ve sahipleri olarak; şirketleşmişfabrikalar veya tarlalar {kapitalist çiftlikler}(iş yerleri) ve bunların sahipleri (iş verenler-girişimciler),sermaye sahipleri,aile üretimi yapan şirketleşememiş köylüler, çobanlar, tamirciler, terzi veya berber gibi bireysel üretim yapan üreticiler, vs.vs.ölduğunu görüyoruz.
                     2-Ham madde, ham maddeleri satın alabilecek sermaye ve bankacılık sermayeleri,
                     3-Bu ham maddeyi üretim sürecinde kullanılabilir madde (meta) haline getirebilecek işçiler. İş gücünün üretilmesi ve emek haline getirilmesi süreci, (her türlü sağlık,eğitim, kültür,sanat  ve dinler dahil,insanın bedensel ve ruhsal yönlerinin geliştirilmesi etkinlikleri)
                     4-Tanıtım ve reklamlar dahil, üretilen metanın satılıp kar oluşturacak ticaret ve pazarlama mekanizmaları: (reklamcılar,toptancılar,bayiler,  pazarlama şirketleri,marketler,bakkallar,işportacılar,semt pazarları,internet ve üzerindeki bilişim elemanları),
                     5-Pazarlama, taşıma ve iletişim işini yerine getirecek her türlü taşıma ve iletişim ekipmanları (her türlü yollar,köprüler ve bilişim teknolojileri) 
                     6-Üretim süreci içindeki yeri nasıl ve ne olursa olsun TÜKETİCİLER,(çalışanlar, emekliler, işsizler, serseriler,s akatlar, zamanın ve mekanın şartları göz önüne alınmadan bütün farklılıklarıyla iyi ve kötü olarak tanımlanabilecek,bütün vatandaşlar ve vatandaş gurupları,) *MİLLET*,
                     7-Yurttaşların (milletin) bütün hayati işlev ve fonksiyonlarını sürdürebilecekleri, sınırları belirlenmiş bir yere,coğrafi bölgeye ihtiyaçları vardır,bu sınırları belli bölgeye *VATAN*diyoruz. 
                     8-Vatan toprakları üzerinde milletin,küçük üreticiler dahil,üretim ve tüketim süreçlerinin tamamını, tabiat,insan ve toplum hayatını kapsayan, huzur,hukuk,adalet,eğitim,sağlık ve güvenlik teşkilatları,bunlar gibi ve benzeri teşkilatların tamamından meydana gelen en büyük ve kapsamlı teşkilata da *DEVLET* diyoruz.
                     9-Bütün yurttaşlar ve yurttaş gurupları;bütün farklılıklarıyla bu farklılıklarını koruma, geliştirme, kalkındırma, değiştirme ve geliştirme,doğal yollarla kaynaştırma,asimile olma haklarına da sahip olacak vaziyette kendi menfaatları gereği,*MİLLETİN*+*VATANIN*+*DEVLETİN* birliğini ve bütünlüğünü
sağlamak ve savunmak zorundadırlar.Çünkü; diğer dünya devletleri ve bütün devletler ve milletler arası büyük şirketler,en iyimser ihtimallerle,olsa bile kar ve daha fazla kar etmek yahutta yurttaşlarını daha iyi yaşatmak için, bir birleriyle rekabet ediyorlar, rekabet etmek zorundadırlar.Çünkü; henüz dünyamızda, topyekün,bütündevletleri,milletleri,insanları,dünyamızdaki ve kainattaki,bütün doğal varlıkları,dünyamızdaki her şeyimizibütün dünya varlıkları adına koruyup kollayabilecek,{BÜTÜN DÜNYA DEVLETLERİNİN BİRLEŞMESİYLE MEYDANA GELENBİLECEK} *tek devlet* **FEDERE DÜNYA DEVLETİ** oluşturulamamıştır.O halde bizler devlet ve millet olarak uluslar arası ilişkilerimizide göz önüne alarak ,kendi çıkarımıza ve kendi işimize bakmalıyız.Bunun yanında bir gün mutlaka *DÜNYA FEDERE DEVLETİNİN* kurulabileceğini göz ardı etmeden,gönüllülük esasına dayalı, başlama noktası olarak da, birleşmiş milletler ve  içindeki,sırasıyla,devletlerin,milletlerin ve dünya  insanlarının, herkesin,hakkaniyet ve adalet kapsamında tek çatı altında birleşebileceğini tasarlamalı ve bu konudaki düşünsel ve teorik çabalarımızı da sürdürmeliyiz.Dünya federe devletinin kurulması devletler arası savaşların da silahlanmanın da sonu olacaktır.Silahlanma ve savaş ekonomilerine ayrılan para da artık ayrılmayacaktır.Bütün insanlığın refahı ve mutluluğu için harcanabilecektir.
                    10-Bana göre yukarıdaki canlı ve işlevsel yapıyı yahutta bu yapı içerisinde yer alan her hangi bir tabakayı veya sınıfı {maddi veya farklılığı} yok ederek yahutta işverenin karını (çalışanların artı değerinin sömürülmesini) ortadan kaldırarak,sürekli olarak üretimin-tüketimin ve refahın sağlanması mümkün görünmüyor.Yani iş yerlerinin, çalışanların yahutta işverenlerin veya başka her hangi bir farklı şeyin -{doğal yollardan işlevlerinin bitirilmesi ve yok olmaları,süreçlerin dışında olmak üzere} - ortadan kaldırılması,geçmişteki yaşadığımız süreçlerden yaşayarak anladığımız kadarıyla mümkün görünmüyor.Böyle olunca da her hangi bir tabaka veya gurubun yahutta sınıfın refah ve mutluluğu amaçlı olsa bile, devleti ele geçirmek için darbeci ve devrimci girişimlerinin gereği ve zemini kalmamıştır.
                    11-Ancak;
                         a-Patronların kar ve daha fazla kar hırsları ve karlarını artırmak için neleri yaptıkları ve yapabilecekleri duruyor.
                         b-Kapitalizmin,büyümeyen küçülür teorisi duruyor,
                         c-Teknolojinin ilerlemesinin motorunun {itici gücünün} kapitalist kar ve daha fazla kar hırsı olduğu gerçeği de duruyor.
                         ç-Kapitalist işletmelerin ve sahip oldukları devletlerin,kendi aralarındaki rekabet ve bu rekabetin uzantısında çıkarttıkları kendi savaşları da duruyor.
                         d-Kapitalist mülkiyetlerin,zaman zaman el değiştirebileceği geçeği de duruyor.
                         e-Bilcümle bütün insanların ve insanlığın refahı,mutluluğu,huzuru,kendilerini geliştirme ve BÜTÜN FARKLILIKLARINI MUHAFAZA EDEREK,her türlü yaşama sevinci ve isteği için,üretilenin,üretim ve tüketim aşamalarında adil paylaşımı için mücadele etmesi gerçeği de tam olarak karşımızda duruyor...
                          f-Gereksiz, zarasız ve küçük dahi olsa *MADDİ YAHUTTA MANEVİ HER HANGİ BİR FARKLILIĞIN* zorla yok edildiğinde;gerekli ve zorunlu olarak  olması gereken bütün farlılıkların da tehdit altında olduğu,kendilerini tehdit ve baskı altında hissettikleri,rahatsız oldukları gerçeği de duruyor. 

İŞTE; TAM OLARAK SOSYAL DEMOKRAT POLİTİLALARIN ÇIKIŞ NOKTASININ TEMELİ VE ZEMİNİ BURASIDIR.
                            1-Sosyal demokratlar,kendilerine yukarıda yazılı 11.maddenin,e,bendinin içinde olan kişilerin ve bu kişilerin oluşturduğu-oluşturacağı,kurum ve kuruluşların varlığını,gelişmelerini,koruyarak ve geliştirerek ve kendiliklerinden kaynaşmalarının önünü açarak,bütün yurttaşların hayat düzeylerinin ÇITASINI nasıl YÜKSELTEBİLİRİM? sorusunu kendilerine sormalı,cevaplarını da  bir proğram ve proje haline getirebilmelidirler.BUNUN İÇİN: 
                             A-Sosyal Demokratlar {SD};üretim süreci içerisinde olmazsa olmaz bir olgu ve etken olan **İŞ GÜCÜNE-EMEĞE VE EMEKÇİLERE -BÜTÜN OLARAK- SAHİP ÇIKIP,ONLARIN ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA FAALİYET GÖSTERMELİDİRLER**
                              B-Sosyal Demokratlar,bu faaliyetleri sırasında,hiç bir zaman,işverenin karını ortadan kaldırmak için değil,onun karını daha da artırarak ve aynı zamanda hep beraber üretilen bu kardan daha fazla pay nasıl alabilirimin yolunda ve uğraşı içerisinde olmalıdırlar.                       
                              C-Tüketicilerle,örgütlü ve sıkı ilişkiler kurarak,sanayide ve tarımda,üretilen maddelerin kalitesi,sayısı,ambalajlanmsı vs.vs. konularında söyleyecek sözleri olmalıdır.
                              Ç-Dünyadaki bütün ve her türlü üretimler**tüketilmek için üretidiğinden** işverenlerin belli bir sektörde üretimi ve tüketimi kontrol altına alabileceği ve rekabeti ortadan kaldıracakları tekelci oluşumların önüne geçebilecek politikalar üretebilmelidirler.
                              D-Hammaddeler ve dünyanın zamanımıza kadarki biriktirilen dünya bilimi; doğanın, dolayısıyla bütün insanlığın-{canlı ve cansızların} malı olduğundan, üretim ve tüketim aşamalarında ve doğanın korunmasında azami önem harcanmalı **dünyanın ve kainatın** bu gününün ve geleceğinin korunması için,proje ve proğramlar üretip-geliştirebilmelidirler.
                              E-Sosyal demokratlar; kendileri için hürriyet isterken, kendilerinden olmayan, diğerleri ve ötekileri yahutta, kendi içindeki, farklı hürriyetler karşısındaki baskıcı tutumlarına son vermelidirler. Yoksa şimdilerde yaptıkları gibi hürriyetler konusunda hiçbir inandırıcı özellikleri kalmaz. Kalmıyor. Darbeci görüntü içerisinde görünüyorlar.
                              F-SD.Partileri iktidar olduğunda; maddi veya manevi diğer farklı ve her türlü, kişi, kurum ve kuruşlar, kendilerini tehlikede görmemelidirler, gösterememelidirler.
                              G-SD.Artık herhangi bir farklılığın varlığı için,{ör.özellikle *islam ve müslümanlar için* ve diğer dinler için yahutta farklı ideolojiler için} tehlike olmaktan çıkarılmalıdır. Yenileşmenin, gelişmenin ve bu konuda oluşturulması gereken yeni kurumların ve kanunların adresi olarak mevcut DEVLET YAPISI ÖNERİLMELİ VE KULLANILMALIDIR.Adil olmayan ve haksız durumlarda ve konularda problem çözücü olarak devlet önerilmeli, kullanılmalı ve önerilmelidir.
                              H-SD. şimdiye kadar*Aziz Nesin manyağının söylediği**bu milletin %80 cahil ve geri zekalıdır**gibi sözüne ve benzer sözlere, zaman zaman sahip çıktıkları ve savundukları için Türk Milletinden özür dileyip, özeleştiri yapmalıdırlar!!!. {aslında aziz nesinin bu tanımlama ve yorumuyla*hitlerin ari ırk teorisinin nasıl da çakıştığını*görebilmelidirler}
                              I-SD.**Örs olmak istemiyorsan, çekiç olmak zorundasın**teori ve felsefesinden vaz geçmelidirler.Yaşamak için bu isyancı ve dayatmacı yaklaşıma ihtiyaç olmadığını ve hayatın *HEP BERABER ve MÜŞTEREK* olduğunu görebilmelidirler.
                              İ-SD. *aile-kişi-kurum-kuruluş-özel veya tüzel ilişkilerinde **KONSPİRATİF  İLİŞKİLERİ** bırakıp-terkedip ;doğal yaşamayı yeniden öğrenerek,bu şekilde doğal ilişki ve iletişimlerle yaşamalıdırlar.Yaşayabilmelidirler. =YA OLDUĞUN GİBİ GÖRÜN,YA GÖRÜNDÜĞÜN GİBİ OL=Mevlana hazretlerinin veciz sözüne daha fazla kulak kabartılmalıdır.

Ben bu yazımı,derneklerde ve kahve mekanlarındaki sohbetler sırasında  sosyal demokrat olduğunu bildiğim iyi niyetli ve dürüst yurttaşların**aslında hiç kimse ne yapacağını bilmiyor?.**tespiti ve  hayıflanması üzerine, kendimce cevap olması niyetiyle kaleme aldım-yazdım.Yazdıklarımdaki amacım, hiç kimseye **dünyada yaşarken cenneti vaat etmek değildir**hayat devam ediyor.
Dünyamızın, her kes için daha mutlu ve huzurlu bir dünya olması dileğiyle herkese sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim.

Antalyadan sevgilerimle.

Adresim:Cumhuriyet Mah.639.Sok.15/4 
MURATPAŞA/ANTALYA

                     
 
 
TÜRKİYE
 
 
LİVERA FM
 
 
SİTE YÖNETİMİ
 
İletişim
Ziyaretçi Defteri
Livera Forum
Web Hizmetleri
Site Yönetim Duyurular
Admin
DJ Girişi
 
YAZLIK KÖYÜ
 
Köy Muhtarı
Livera Haberler
Düğün Haberleri
Ölüm Haberleri
Livera Tel. Rehberi
Medyada Livera
Livera Spor
 
YAZLIK KÖYÜ DERNEĞİ
     
 
Başkan
Dernek Yönetim Kurulu
Eski Yönetim
Dernek Üyelik Formu
Dernek Üyeleri
Dernek Duyuruları
 
FOTOĞRAF & VİDEO
 
Fotoğraflar
Videolar
 
 
SİZLERDEN GELENLER
Fotoğraflar
Videolar
Yazılar
 
LİVERA YAZILARI
 
KÖŞE YAZILARI
...
Bize Her Yer Trabzon
Arada Bir
Anılar
Şiirler
Konuk Yazarlar
 
SPONSORLARIMIZ
 
.
 
 
 
.
 
.
 
 
©2006 YAZLIK KÖYÜ Sitesinin tüm hakları saklıdır.
Design by m.uzun